Računovodstveno - knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo za neprofitne organizacije

Što su neprofitne organizacije?

Neprofitne organizacije po hrvatskim zakonima su udruge građana, zaklade i ustanove koje ne ostvaruju dobit (ili profit).

Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija

Narodne novine br. 10/08 i 07/09

Članak 3. (10/08)

(1) Računovodstvo neprofitnih organizacija propisano ovom Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.

(2) Neprofitne organizacije obvezne su evidentirati poslovne događaje, voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva.

Članak 4 (10/08)

(1) Neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije koji je sastavni dio ove Uredbe.

(2) Neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

(3) Neprofitne organizacije unose podatke u poslovne knjige odmah po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja.

Narodne novine 10/08
Narodne novine 7/09

Naše usluge za neprofitne organizacije

 • Poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva
  • Knjiga prihoda i rashoda
  • Knjiga blagajne
 • Poslovne knjige dvostavnog knjigovodstva
  • Dnevnik
  • Glavna knjiga
  • Pomoćne knjige
 • ...ostale usluge na zahtjev korisnika